Afspraken

A. Vanuit ons "wel-in-je-vel" project


Schoolcode : dit kan niet op onze school :

- Wij lachen niemand uit
- Wij sluiten niemand uit
- vechten, schoppen, slaan kunnen niet op onze school
- wij zitten niet aan de spullen van een ander
- schelden, uitdagende gebaren kunnen niet op onze school

Een verdere verduidelijking van ons wel-in-je-vel project vindt u beschreven onder de rubriek "Projecten".

B. Wat te doen bij afwezigheid

In het lager onderwijs moet elke afwezigheid gewettigd worden door een ( medisch ) attest.
Kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager overstappen, zijn dus eveneens leerplichtig.
Kleuters die nog een jaartje langer in de kleuterklas blijven zijn leerplichtig in september van het jaar ze zes worden. Afwezigheden in de week voor of na een schoolvakantie moeten altijd gewettigd worden door een medisch attest


Afwezigheid wegens ziekte


meer dan 3 dagen : doktersattest
( bij chronisch ziektebeeld : 1 medisch attest na overleg )
T.e.m. 3 dagen volstaat een briefje van de ouders ( slechts 4 x per schooljaar)
vanaf de 5de keer : doktersattest.

Van rechtswege gewettigde afwezigheid

Begrafenis- of huwelijksplechtigheid van bloed- of aanverwant bijwonen,
familieraad,
maatregel in het kader van bijzondere jeugdzorg of jeugdrechtbank,
onbereikbaarheid / ontoegankelijkheid van de school wegens overmacht,
feestdagen verbonden aan de door overheid erkende godsdiensten

= officieel document of briefje van de ouders.

Afwezigheid mits toestemming van de directeur

overlijden van bloed- of aanverwant,
actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties ( max. 10 halve schooldagen),
afwezigheid om persoonlijke redenen.
enkel na VOORAFGAANDE toestemming van de directeur + briefje van de ouders.

Voor een vlot verloop van onze werking en uit veiligheidsoverwegingen vragen wij een afwezigheid
ten laatste voor het tweede lesuur te melden.

Vroeger dan de vastgestelde datum op vakantie vertrekken of later terugkeren kan niet.

Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan de zwemles zorgen voor een schriftelijk bewijs van de ouders ( bij één zwembeurt)
of een doktersattest indien het om meer dan één zwemles gaat. Indien de ouders al 4 keer zelf een briefje schreven,
vragen we van de 5de keer ook een medisch attest.

Bij -en buitenschoolse activiteiten behoren tot de normale schoolactiviteiten.
De ondertekening van het schoolreglement geldt als principiële toestemming voor deelname.
Wil je als ouder niet dat de kinderen deelnemen aan deze activiteten, maak ons dit dan vooraf schriftelijk kenbaar.
Niet- deelnemende leerplichtige leerlingen moeten wel aanwezig zijn op school.

c. Milieu- en gezondheidsafspraken


Sorteren van afval : GFT, restafval, papier, KGA, batterijen, inktcartridges
Platte batterijen en lege inktpatronen kunnen gedeponeerd worden in de gang van Nieuwbaan 60. Wij krijgen hiervoor punten voor didactisch materiaal en steunen "Artsen zonder grenzen"
De kinderen brengen van thuis een drinkbus gevuld met water mee; deze kan op school steeds gevuld worden; ook het drankfonteintje staat steeds ter beschikking. Tijdens de speeltijden worden geen andere dranken meer aangeboden. Bij de boterhammen kan nog wel chocomelk, melk, fruitsap of appelsap gedronken worden. Maar ook tijdens de middag kunnen de kinderen water drinken; dit water is gratis. De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen een drinkbus van het oudercomité. Leerlingen van het lager die hun drinkbus van vorig jaar niet meer hebben, kunnen er nog één kopen tegen €1.
Boterhammen in brooddoos, geen aluminiumfolie
Geen snoep op school
De school promoot fruit
De school dient uit eigen beweging geen geneesmiddelen toe. Het kan wel op vraag van de ouders, mits afgeven van een attest. ( zie schoolreglement )

Ook nog dit ...


Keuze godsdienst
Bij de aanvang van het schooljaar mag de keuze tussen godsdienst
en niet-confessionele zedenleer gewijzigd worden. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet een nieuw keuzeformulier invullen.
Wie een nieuw keuzeformulier wil, ondertekent de verklaring die in het variabel gedeelte van de schoolbrochure staat
en bezorgt dit aan de directie.

Woensdag = fruitdag
Het 10-uurtje bestaat enkel uit fruit. Koeken worden thuis gelaten. Aan de kleuters vragen wij om die dag een geschild stukje fruit mee te brengen. De leerlingen van het lager kunnen vrij intekenen voor een stuk fruit per week aan een heel democratische prijs, maar mogen ook een stuk fruit van thuis meebrengen.

Gescheiden ouders
Gescheiden ouders die apart de rapporten, de kalender, uitnodigingen willen ontvangen, geven een seintje.
Er wordt dan samen bekeken op de welke manier dit bezorgd wordt.

Schoolverzekering
De kinderen zijn verzekerd door de schoolverzekering.
Brillen, kledij, fietsen vallen onder de familiale verzekering.

Kledij
Kinderen draagen aangepast kledij aan seizoenen en activiteiten. Wij vragen extra aandacht voor veilig schoesel: voor de turnlessen raden wij stevige sportschoenen ( velcro ) aan. Schoeisels met wieltjes worden niet gedragen.

GSM
GSM's en andere dure voorwerpen horen niet thuis op school ( uitzondereningen worden vooraf besproken met de directie )

Website
Ouders die niet wensen dat foto's waarop hun kind voorkomt op de website van de school
( of in het schoolkrantje, of in formatieblaadjes van de school, ... ) melden dit aan de directie.

Brengen - afhalen van kinderen
Ofwel wordt een kind afgehaald, ofwel vertrekt het met de rij vanuit de school. (nooit alleen!)
Wie de kinderen afhaalt, komt tot aan de schoolpoort en wacht tot deze geopend wordt, de kinderen worden afgehaald op de speelplaats. De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de speelplaats verlaten. Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen,delen vooraf de directeur of aan de juf/meester mee wie het kind mag afhalen. De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden. Foutief geparkeerde auto's belemmeren vaak het zicht. Wie alleen naar huis gaat,doet dit onder begeleiding van de rij ( wanneer ouders oordelen dat dit al verantwoord is vanaf K3 en onder begeleiding van een oudere broer of zus vanaf het derde trimester van K2). De jongste kinderen worden aan het einde van de rij, waar het toezicht van de leerkracht ophoudt, best opgewacht. Wil u geen leerlingen uit de rij pikken en ons melden wanneer ze eens uitzonderlijk niet met de rij naar huis gaan.